Meet Our Team

HARIHAR BHANDARI

EXECUTIVE DIRECTOR

NABINA JOSHI

SENIOR OFFICER (CREDIT)

KRISHNA PRASAD OJHA

OFFICER (OPERATION & BUSINESS RELATION)

SUMAN BASNET

JR-OFFICER (CREDIT & RECOVERY)

SUNAM POKHAREL

JR-OFFICER (ACCOUNT)

KAMAKSHYA CHAPAGAIN

SUPERVISOR (CASHIER)

PURNA KESHARI LAKHEMARU

SUPERVISOR (MARKETING)

BHIM BAHADUR BOHARA

SENIOR ASSISTANT(ACCOUNT)

YAMUNA ADHIKARI

SENIOR ASSISTANT(CASHIER)

KRISHNA PYARI BOHAJU

SENIOR ASSISTANT (MARKETING)

SHIVA RAM KHADKA

ASSISTANT (MARKETING)

RASHMI KOJU

JUNIOR ASSISTANT(MARKETING)

SANGITA PACCA

JUNIOR ASSISTANT(MARKETING)

ANITA KHADKA

OFFICE HELPER

JAGADISH KHATRI

SECURITY